Członkostwo

Jak dołączyć do koła?

 Wystarczy, że wypełnisz Formularz-członkowski-KNG-UAM

Zgodnie z nowym statutem KNG UAM, członkowie Koła dzielą się na:
 •  Zwyczajnych,
 •  członków – sympatyków,
 • Honorowych.
Członkiem zwyczajnym może być każdy student Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Przyjdź na nasze spotkanie i zobacz, czy Ci się spodoba. Jeśli tak, wystarczy że wypełnisz formularz członkowski i wyślesz go na nasz adres mailowy.
Zgodnie ze statutem naszego Koła, członek organizacji musi wywiązywać się z następujących obowiązków:
 • godne reprezentowanie KNG UAM oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
 • uczestniczenie w cyklicznych zebraniach KNG UAM,
 • udział przynajmniej w 50% zebrań Koła w semestrze (w szczególnych przypadkach, gdy członek wykazuje się dużą aktywnością w pracach podejmowanych przez KNG UAM, związanych z działalnością statutową KNG UAM, zarząd może uchylić obowiązek frekwencji),
 • zaangażowanie w rozwój i działalność KNG UAM, wywiązywanie się z podjętych zadań.
Członkostwo w naszej organizacji to także szereg przywilejów, z których może korzystać każda osoba zaangażowana w życie Koła:
 • kandydowanie do Zarządu KNG (jeśli staż członkowski wynosi więcej niż jeden semestr),
 • głosowanie podczas Walnego Zebrania KNG (jeśli staż członkowski wynosi więcej niż jeden semestr),
 • uczestnictwo w formach działalności KNG UAM wymienionych w statucie,
 • zgłaszania Zarządowi KNG UAM sugestii, wniosków i uwag dotyczących działalności KNG UAM,
 • korzystanie z dofinansowań z budżetu KNG UAM.
Członkiem – sympatykiem może zostać osoba, szczególnie zainteresowana naukami geologicznymi, a niebędąca studentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
Członkowie – sympatycy posiadają takie same prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni, za wyjątkiem biernego prawa wyborczego. O przyjęciu kandydatów w poczet członków sympatyków decyduje Zarząd w porozumieniu z Opiekunem Naukowym KNG UAM.
Członkiem Honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w rozwijaniu nauk geologicznych lub osoba, która wniosła szczególny wkład w działalność KNG UAM. Członkostwo honorowe nadawane jest decyzją Zarządu. Członek Honorowy zwolniony jest ze wszystkich obowiązków członka KNG UAM, nie posiada także praw wyborczych.
Statut KNG UAM – plik PDF