O Nas

Dla głodnych wiedzy, doznań i wrażeń w Instytucie Geologii UAM
działają dwa koła naukowe

Pierwszym z nich jest Koło Naukowe Geologów UAM.
Koło zrzesza studentów Instytutu Geologii UAM w Poznaniu, którzy zafascynowani są naukami o Ziemi. Już od 30 lat lat prowadzimy działalność na rzecz poszerzania i rozpowszechniania wiedzy geologicznej wśród studentów i nie tylko!
W tym celu organizowane są spotkania, na których członkowie mogą przedstawić efekty swojej pracy naukowej, zapraszani są również wykładowcy z naszego Instytutu oraz specjaliści spoza instytutowej społeczności. Członkostwo w Kole to również możliwość uczestniczenia w realizowanych projektach naukowych.
Wspólnie z innymi Kołami organizowane były duże wyjazdy zagraniczne, m. in. na Ural, wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Geologów z Wrocławia oraz do Rumunii, razem z Kołem AAPG z naszego Instytutu. Co roku organizowany jest Rajd Barbórkowy, który, przede wszystkim, jest świetną okazją do przybliżenia studentom I roku jak wyglądają wyjazdy terenowe oraz spędzenia miłego czasu w ciekawym miejscu z poznaniem jego geologii tego obszaru. Organizowane są również jednodniowe wyjazdy do kopalń i innych zakładów wydobywczych.
Koło promuje geologię także poza murami naszego Uniwersytetu! Co roku studenci przygotowują warsztaty, które odbywają się na Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki, pomagają w Muzeum Ziemi podczas Nocy Naukowców oraz Nocy Muzeów. W zeszłym roku po raz pierwszy KNG można było spotkać na Pyrkonie, czyli corocznym konwencie miłośników fantastyki organizowanym na Targach Poznańskich. Była to świetna okazja, aby poopowiadać odwiedzającym o meteorytach i kosmosie oraz pokazać minerały w dużym powiększeniu. Była tam z nimi również nasza wydziałowa perełka – fragment Meteorytu Morasko!

HISTORIA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO GEOLOGÓW

Nieliczna grupa studentów geologii Uniwersytetu Poznańskiego do roku 1949 nie tworzyła osobnego koła naukowego, lecz uczestniczyła w pracy Koła Przyrodników UP. „Planowa” rozbudowa szkolnictwa wyższego w Polsce powojennej umożliwiła powołanie takiego koła i stała się przyczyną jego likwidacji na długi czas.
Osobne Koło Naukowe Geologów i Mineralogów UP powstało w listopadzie 1949 Liczyło 39 członków, dzieliło się na sekcje Geologii i Mineralogii. Przewodniczącą koła została wybrana studentka Maria Klauze, a kuratorem prof. dr hab. Kazimierz Smulikowski.
Niestety prowadzone wówczas reformy szkolnictwa wyższego i organizacji młodzieżowych spowodowały najpierw w r. 1950 likwidację studenckich kół naukowych „starego typu”, a prowadzona jednocześnie koncentracja uniwersyteckich studiów geologicznych w Uniwersytecie Warszawskim, doprowadziła do likwidacji studiów geologicznych w UAM w r. 1952. Prof. K. Smulikowski, z adiunktem dr A. Polańskim i kilkoma młodymi asystentami, absolwentami UP, został przeniesiony do Warszawy. Dlatego w UAM nie doszło do powołania koła naukowego geologów „nowego typu” wraz z innymi kolami powoływanymi na innych zasadach.

Studenckie Koło Naukowe Geologów mogło zostać reaktywowane dopiero po restytucji studiów geologicznych w UAM w r. 1988 i tak też się stało. Studenckie Koło Naukowe Geologów zostało wpisane do rejestru kół naukowych UAM decyzją ówczesnego prorektora prof. dr hab. Andrzeja Kostrzewskiego 26 września 1989. Członkami założycielami byli studenci II roku geologii: Hanna Jankowska, Renata Rojek, Tomasz Marek, Magda Starzyńska, Adam Smierzchalski i Jarosław Wysocki, a opiekunem został ówczesny kierownik Katedry Geologii UAM prof. dr hab. Jerzy Fedorowski, który zrezygnował z tej funkcji, gdy został wybrany rektorem UAM. W roku 1993 na opiekuna SKNG został powołany prof. UAM, dr hab. Jerzy Głazek.
Pierwszym prezesem SKNG wybrano Jarosława Wysockiego, następnym w r. 1991 – Grzegorza Kołodzieja – obecnego asystenta Zakładzie Geologii Kenozoiku UAM, a kolejnym, wybranym w r. 1992 jest ówczesny student II r. geologii Waldemar Machowiak pełniący te funkcję nadal. Obecnie Koło liczy kilkunastu czynnych członków z różnych lat studiów i dysponuje osobnym pokojem w nowym gmachu Instytutu Geologii na Morasku (ul. Maków Polnych 16, 61-606 Poznań).
Celem SKNG jest popularyzacja wiedzy geologicznej, prowadzenie prac terenowych o charakterze naukowym i szkoleniowym, organizowanie wycieczek i ekspedycji naukowych. SKNG organizuje wycieczki terenowe, podczas których uczestnicy zapoznają się z różnymi zagadnieniami geologii i zbierają okazy mineralogiczne i paleontologiczne do celów naukowych i dydaktycznych. Uczestnictwo w pracach naukowych i popularyzatorskich.
Dotychczas odbyły się wycieczki krajowe: do kopalni soli w Kłodawie i barytu w Stanisławowie; kilkudniowe w Góry Stołowe, Świętokrzyskie i Kaczawskie; oraz na Wyżynę Krakowsko-Wieluńską. Nadto zorganizowano wyjazdy do palmiarni w Berlinie i do berlińskiego Muzeum Historii Naturalnej im. A. Humboldta. Obecnie członkowie Koła pracują nad unowocześnieniem geologicznej części wystawy w Muzeum Wielkopolskiego Parku Narodowego i zorganizowaniem wymiennych wycieczek grup studenckich z uniwersytetami w Bergen (Norwegia) i Lozannie (Szwajcaria).”
(Z dokumentu dotyczącego działalności KNG, podpisanego przez ówczesnego opiekuna koła – prof. Jerzego Głazka. Rok 1993.)

Historia działalności KNG

O_KNG_UAM_zdjecie_0

O_KNG_UAM_zdjecie_1