Statut

 1. STATUT

KOŁA NAUKOWEGO GEOLOGÓW

UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Art. I – Postanowienia ogólne

§1

 1. Koło Naukowe Geologów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, zwane dalej KNG UAM, jest organizacją studencką, działającą od 1989 roku, prowadzącą działalność naukowo-edukacyjną.
 2. Zasady działalności KNG UAM reguluje Statut KNG UAM i przepisy ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 27 lipca 2005 r (Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365).
 3. Siedzibą KNG UAM jest Instytut Geologii UAM mieszczący się przy ul. Bogumiła Krygowskiego 12, 61-680 w Poznaniu.
 4. KNG UAM posiada stronę internetową pod adresem: www.kngeol.amu.edu.pl oraz swój e-mail: kngeol@amu.edu.pl.
 5. KNG UAM posiada swoje logo, które przedstawia koło czerpakowe w odcieniach brązu oraz wpisane w nie pionowo litery KNG, oraz UAM – POZNAN (załącznik graficzny nr 1).

§2

Do zadań KNG UAM należą:

 1. Zrzeszanie studentów interesujących się geologią i naukami pokrewnymi.
 2. Działalność na rzecz popularyzacji nauki, szczególnie z zakresu nauk o Ziemi.
 3. Prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych, w formie projektów naukowych, celem poszerzenia wiedzy i zdobywania umiejętności z zakresu nauk geologicznych
 4. Inicjowanie i organizacja wyjazdów terenowych, zajęć kameralnych i spotkań o charakterze naukowym, badawczym oraz dydaktycznym.
 5. Nawiązywanie współpracy z członkami innych kół i instytucji naukowych w celu podnoszenia poziomu wiedzy geologicznej.
 6. Tworzenie kolekcji skał, minerałów, skamieniałości oraz innych eksponatów służących poszerzaniu wiedzy geologicznej.
 7. Pomoc w pracach na rzecz: Pracowni Muzeum Ziemi Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM oraz organizacji wydarzeń o charakterze popularyzatorsko-edukacyjnym odbywających się na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM.
 8. Rozwijanie innych form aktywności dydaktycznej, naukowo-badawczej i wychowawczej wśród studentów i młodzieży szkolnej.
 9. Wydawanie biuletynu informacyjnego (Newslettera) przedstawiającego bieżącą działalność KNG UAM.

Art. II – Struktura organizacyjna KNG UAM

§1

Walne Zebranie

 1. Najwyższą władzą KNG UAM jest Walne Zebranie, które decyduje o sprawach statutowych oraz wyborze Zarząd.
 2. Walne Zebranie KNG UAM jest zwoływane, co najmniej raz w ciągu roku akademickiego.
 3. W obradach Walnego Zebrania mają prawo udziału wszyscy członkowie KNG mający staż członkowski wynoszący minimum 1 miesiąc.
 4. Informację o Walnym Zebraniu wraz z jego programem umieszcza się na stronie www Koła oraz na tablicy informacyjnej KNG UAM, przynajmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 5. Uchwały Walnego Zebrania zapadają bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że dotyczą wyborów, albo, gdy tajności głosowania zażąda którykolwiek z członków KNG UAM.

§2

Zarząd KNG UAM

 1. Zarząd KNG UAM wybierany jest na Walnym Zebraniu i pełni władzę administracyjną nad wszystkimi członkami KNG UAM.
 2. W skład Zarządu KNG UAM wchodzą: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz oraz Skarbnik.
 3. Zarząd KNG UAM zobowiązany jest do wypełniania następujących zadań:
 1. Kierowania bieżącą działalnością KNG UAM, w tym: organizacja cyklicznych spotkań KNG UAM, utrzymywanie kontaktów z: opiekunem KNG UAM (w postaci cyklicznych spotkań odbywających się minimum jeden raz w miesiącu) oraz władzami Instytutu, Wydziału i Uniwersytetu na życzenie w/w Władz.
 2. Reprezentowania KNG UAM na forum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i poza nim.
 3. Opracowania programu działalności naukowo-badawczej KNG UAM na okres kadencji.
 4. Opracowania maksymalnie do końca grudnia preliminarzy wydatków Koła na kolejny rok kalendarzowy.
 5. Przedstawienia Dyrekcji Instytutu Geologii, do końca I kwartału Raportu z Działalności KNG UAM za rok poprzedni.
 6. Gromadzenia dokumentacji KNG UAM.
 7. Dysponowania funduszami KNG UAM zgodnie z jego statutową działalnością.
 8. Podejmowania innych czynności związanych z regulaminową działalnością Koła.
 9. Wydawania zaświadczeń naukowych na prośbę Członka KNG UAM lub przygotowania przysługujących zaświadczeń, wynikających z działalności Członków KNG UAM na koniec każdego roku akademickiego.
 1. Zarząd KNG UAM ma prawo do:
 1. Wskazywania osób, które mogą brać udział w wyjazdach szkoleniowo-naukowych, projektach badawczych oraz wszelkich innych przejawach działalności KNG UAM, w przypadku, gdy liczba chętnych przekracza liczbę osób, które mogą wziąć udział w w/w przedsięwzięciach.
 2. Przyznawania indywidualnych dofinansowań z budżetu KNG UAM.
 3. Przyznawania dofinansowań z budżetu KNG UAM na projekty prowadzone przez grupy członków KNG UAM, które zostaną zgłoszone w odpowiednim, określonym przez zarząd terminie i zostaną zaakceptowane podczas zebrania Zarządu wraz z Opiekunem KNG UAM.
 1. W przypadku wątpliwości lub braku jednoznacznej decyzji Zarząd może zwrócić się do członków KNG UAM o pomoc w rozsądzeniu spornych kwestii.

§3

Opiekun KNG UAM

 1. Opiekun KNG UAM pełni nadzór formalny nad działalnością KNG UAM.
 2. Opiekunem KNG UAM jest pracownik naukowy Instytutu Geologii UAM powoływany na wniosek Zarządu KNG przez Dyrektora Instytutu Geologii UAM.
 3. Kadencja Opiekuna KNG UAM nie jest określona czasowo.
 4. Odwołania opiekuna KNG dokonuje Dyrektor Instytutu Geologii UAM na wniosek Zarządu KNG lub na wniosek Opiekuna.

§4

Członkostwo w KNG UAM

 1. Członkowie KNG UAM dzielą się na:
 1. Zwyczajnych
 2. Członków – sympatyków
 3. Honorowych
 1. Członkiem zwyczajnym KNG UAM może być każdy student Uniwersytetu Adama Mickiewicza, który:
 1. Zgłosi ustną prośbą o przyjęcie w poczet członków KNG UAM Zarządowi KNG UAM,
 2. Wypełni formularz członkostwa,
 1. Członkiem – sympatykiem może zostać osoba, szczególnie zainteresowana naukami geologicznymi, a niebędąca studentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 1. Członkami – sympatykami mogą zostać także absolwenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, będący wcześniej, podczas odbywanych studiów, członkami zwyczajnymi.
 2. Członkowie – sympatycy posiadają takie same prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni, za wyjątkiem biernego prawa wyborczego.
 3. O przyjęciu kandydatów w poczet członków sympatyków decyduje Zarząd w porozumieniu z Opiekunem Naukowym KNG UAM.
 1. Członkiem Honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w rozwijaniu nauk geologicznych lub osoba, która wniosła szczególny wkład w działalność KNG UAM.
 1. Członkostwo honorowe nadawane jest decyzją Zarządu.
 2. Członek Honorowy zwolniony jest ze wszystkich obowiązków członka KNG UAM, nie posiada także praw wyborczych.

§5

Sekcje Specjalistyczne

 1. W ramach KNG UAM mogą zostać powołane sekcje specjalistyczne, będące jego integralną i podległą częścią KNG UAM.
 2. Zawiązanie sekcji należy zgłosić Zarządowi oraz Opiekunowi KNG UAM w formie pisemnego wniosku, dostarczonego w formie papierowej na 7 dni przed Wyborami do KNG UAM. Wniosek powinien wskazywać Opiekuna Sekcji, Kierownika Sekcji, uzasadnienie oraz plan działania na najbliższy rok akademicki.
 3. Sekcje Specjalistyczne mogą być powołane tylko w dniu Wyborów do KNG UAM.
 4. Działalność Sekcji jest jawna dla wszystkich członków KNG UAM.
 5. Opiekę Naukową nad Sekcją sprawuje Opiekun Sekcji, mianowany przez dyrektora IG na wniosek Zarządu.
 6. Bieżącymi działaniami Sekcji zajmują się Kierownicy Sekcji.
 7. Kierownicy Sekcji są zobowiązani do tworzenia semestralnych sprawozdań z działalności Sekcji, dołączanych do Rocznego Raportu Działalności KNG UAM.
 8. Członkowie Sekcji zobowiązani są ustalić wewnętrzny regulamin w terminie do 30 dni od powołania sekcji, określający cele i zadania Sekcji, który będzie stanowił załącznik do Statutu KNG UAM.
 9. Kierownicy Sekcji mogą ustalić cykliczne spotkania członków sekcji według ich woli, w porozumieniu z członkami Sekcji oraz Zarządem KNG UAM.
 10. Uchwalenia Regulaminu Sekcji dokonuje się w jawnym głosowaniu bezwzględną liczbą głosów jej członków.
 11. Regulaminy sekcji stają się obowiązujące po zatwierdzeniu ich przez Zarząd KNG UAM i opiekunów naukowych.
 12. Każdy członek KNG UAM może należeć do dowolnej liczby sekcji, zobowiązując się do wypełniania zadań stawianych przez Sekcje.
 13. Obecność na spotkaniach Sekcji nie zwalnia członków z obecności uczestnictwa w spotkaniach KNG UAM

§6

Budżet KNG UAM

 1. Nad budżetem Koła czuwa Zarząd KNG UAM
 2. KNG UAM jest finansowane ze środków otrzymywanych z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 3. Środki finansowe KNG UAM wymienione w Art. II §6 p.2, deponowane są na subkoncie KNG UAM (nr 840 200).
 4. Dysponentem funduszy Koła jest Zarząd KNG UAM.
 5. Za prawidłową dokumentację finansową KNG UAM odpowiedzialny jest Skarbnik.

Art. III – Prawa i Obowiązki Członka KNG UAM

§1

Osoba przyjęta do KNG UAM uzyskuje prawo do:

 1. Kandydowania do Zarządu KNG, jeśli jej staż członkowski wynosi więcej niż jeden semestr.
 2. Głosowania podczas Walnego Zebrania KNG, jeśli jej staż członkowski wynosi więcej niż jeden semestr.
 3. Uczestnictwa w formach działalności KNG UAM zawartych w Art. I, §2.
 4. Zgłaszania Zarządowi KNG UAM sugestii, wniosków i uwag dotyczących działalności KNG UAM
 5. Korzystania z dofinansowań z budżetu KNG UAM.

§2

Obowiązki wynikające z członkostwa w KNG UAM:

 1. Godne reprezentowanie KNG UAM oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 2. Uczestniczenie w cyklicznych zebraniach KNG UAM.
 3. Udział przynajmniej w 50% zebrań Koła w semestrze; w szczególnych przypadkach, gdy członek wykazuje się dużą aktywnością w pracach podejmowanych przez KNG UAM, związanych z działalnością statutową KNG UAM, zarząd może uchylić obowiązek frekwencji.
 4. Zaangażowanie w rozwój i działalność KNG UAM, wywiązywanie się z podjętych zadań.

§3

Utrata członkostwa

 1. Członkostwo w KNG UAM traci się z chwilą skreślenia z listy członków KNG UAM.
 2. Skreślenie z listy członków następuje na pisemną prośbę osoby rezygnującej z działalności w KNG UAM.
 3. Osoba, która dobrowolnie zrezygnowała z działalności w KNG UAM może być ponownie przyjęta, jeśli taka będzie jej wola w przyszłości.
 4. Zarząd w porozumieniu z Opiekunem Naukowym KNG UAM może podjąć decyzję o dyscyplinarnym skreśleniu z listy członków osoby, która w sposób rażący nie wywiązuje się z obowiązków zawartych w Art. III, §2
 5. Osoba, która została dyscyplinarnie usunięta z listy członków KNG UAM nie ma prawa starać się o ponowne przyjęcie.

Art. IV – Wybory w KNG UAM

§1

 1. Zarząd KNG wybierany jest na Walnym Zebraniu Członków KNG UAM, spośród członków KNG, będących studentami Geologii UAM, którzy wyrażą zgodę na kandydowanie i objęcie funkcji.
 2. W KNG UAM nie można łączyć funkcji wymienionych w Art. II §2, p.2.
 3. Zarząd KNG UAM wybierany jest na ostatnim Walnym Zebraniu zwoływanym zawsze w okresie maj – wrzesień (zaleca się czerwiec). Kadencja nowo wybranego Zarządu zaczyna się 1 października następnego roku akademickiego.
 4. Zarząd wybierany jest na roczną kadencję.
 1. W przypadku złożenia rezygnacji przez wiceprezesa, sekretarza lub skarbnika przed zakończeniem kadencji, Prezes KNG UAM wraz z Opiekunem KNG UAM mogą zdecydować o zwołaniu Walnego Zebrania Członków KNG UAM, na którym zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające na dane stanowisko. Wybory te odbywają się na zasadach identycznych, jak wybory Zarządu KNG.
 2. W przypadku niepodjęcia decyzji o wyborach uzupełniających jak i w przypadku złożenia rezygnacji przez Prezesa KNG UAM postępuje się tak samo jak w przypadku opisanym w Art.IV, §3, p. 4.
 1. Prawo zgłoszenia kandydata na prezesa Koła przysługuje każdemu członkowi KNG UAM, posiadającemu czynne prawo wyborcze. Liczba kandydatów nie jest ograniczona.
 2. Bierne prawo wyborcze przysługuje członkom KNG UAM, określonym w Art. III, § 1, p. 1.
 3. Lista kandydatów na Prezesa KNG UAM ustalana jest na podstawie zgłoszeń członków KNG UAM i podawana jest do publicznej wiadomości nie później niż na 7 dni przed wyborami,
 4. Kandydaci na Prezesa KNG UAM zobowiązani są w dniu wyborów przedstawić program wyborczy.
 5. Prezesem zostaje osoba, która w drodze tajnego głosowania uzyskała bezwzględną większość głosów.
 6. Kandydatów na wiceprezesa, sekretarza i skarbnika zgłasza prezes-elekt. Każdy z wyborców może zgłaszać prezesowi-elektowi propozycje kandydatur do obsadzenia w/w stanowisk w Zarządzie. Prezes-elekt nie jest związany propozycjami wyborców.
 7. Kierownicy Sekcji Specjalistycznych, którzy uzupełniają skład Zarządu KNG UAM wybierani są w dniu wyboru prezesa przez członków poszczególnych Sekcji Specjalistycznych, a sposób ich wyboru określony jest w regulaminie Sekcji
 8. Wiceprezesem, sekretarzem oraz skarbnikiem zostają kandydaci, którzy otrzymali więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości, po pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponowne głosowanie.
 9. Wyniki wyborów przedstawiane są Dyrekcji Instytutu Geologii UAM oraz zamieszcza się je na tablicy ogłoszeń KNG UAM i stronie internetowej KNG UAM.
 10. Dotychczasowi członkowie Zarządu KNG mają prawo być wybrani na następna kadencję.

§2

 1. Nad ważnością głosowania czuwa trzyosobowa Komisja Wyborcza składająca się z Opiekuna KNG UAM oraz dwóch członków KNG UAM.
 2. Członkiem Komisji Wyborczej może zostać każdy członek KNG UAM zaproponowany przez Zarząd KNG UAM, który uzyska zwykłą większość głosów.
 3. Obecność w komisji wyborczej nie odbiera biernego i czynnego prawa wyborczego. W przypadku kandydowania członka Komisji Wyborczej, na którąkolwiek z funkcji w Zarządzie, zrzeka się on członkostwa w Komisji Wyborczej, a jego miejsce zajmuje nowa osoba wskazana przez Opiekuna KNG UAM i przegłosowana przez zgromadzonych na wyborach członków KNG UAM.

§3

 1. W przypadku niewypełniania obowiązków ujętych w Art. II §3 p. 2. Zarząd może być odwołany na wniosek Opiekuna Naukowego KNG UAM, albo na wniosek przynajmniej 2/3 aktywnych członków KNG UAM.
 2. Odwołania Zarządu dokonuje Walne Zebranie KNG UAM w drodze tajnego głosowania większością 2/3 głosów.
 3. W czasie odwoływania Zarządu KNG UAM, nad ważnością głosowania czuwa Opiekun Naukowy KNG UAM.
 4. W przypadku odwołania Zarządu KNG UAM przed zakończeniem kadencji, Walne Zebranie KNG UAM wybiera Zarząd Tymczasowy, pełniący obowiązki Zarządu KNG UAM do czasu wyborów odbywających się w wyznaczonym przez Statut KNG UAM czasie.

Art. VI – Postanowienia końcowe

§1

Podczas postępowań określonych w Art. II, §2 p.4. Zarząd KNG UAM musi kierować się następującymi kryteriami zaangażowania członka KNG UAM w życie Koła:

 1. Uczestnictwo w projektach naukowych i naukowo badawczych,
 2. Frekwencja na Spotkaniach KNG UAM,
 3. Uczestnictwo w przedsięwzięciach promujących KNG UAM poza uczelnią,
 4. Godne reprezentowanie KNG UAM podczas działalności uniwersyteckiej oraz działań podejmowanych po za Uniwersytetem.
 5. Obecność i zaangażowanie w działalność realizowaną w obrębie Sekcji KNG UAM (podczas funkcjonowania Sekcji KNG UAM, których działalność została określona w Art. II, §5.

§2

Zmiany statutu KNG

 1. Zmian w Statucie KNG UAM może dokonywać wyłącznie Walne Zebranie KNG.
 2. Zmian w Statucie KNG UAM dokonuje się na drodze głosowania. Wymagana jest do tego 2/3 głosów zgromadzonych na zebraniu członków KNG UAM.
 3. Proponowane zmiany w statucie KNG UAM, powinny być przedstawione w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń, na 7 dni przed Walnym Zebraniem KNG UAM.

§3

Rozwiązanie lub zawieszanie działalności Sekcji Specjalistycznych KNG UAM

 1. Rozwiązanie Sekcji Specjalistycznej KNG UAM następuję decyzją Walnego Zebrania na wniosek
 2. Zawieszanie działalności Sekcji Specjalistycznej następuje wspólną decyzją Zarządu i Opiekuna Naukowego KNG UAM w przypadku, gdy przez co najmniej rok Sekcja nie wykazywała zaangażowania w życie KNG UAM, lub w przypadku wniosku Opiekuna Sekcji KNG.
 3. Zawieszanie działalności Sekcji Specjalistycznej następuje wspólną decyzją Zarządu i Opiekuna
 4. Naukowego KNG UAM w przypadku, gdy przez co najmniej dwa lata Sekcja nie wykazywała zaangażowania w życie KNG UAM.
 5. Wznowienie działalności Sekcji może nastąpić po spełnieniu warunków zawartych w Art. II
 6. Sekcja, której działalność została zawieszona może wznowić swoją działalność na wniosek Opiekuna Sekcji wspólną decyzją Zarządu oraz Opiekuna Naukowego KNG UAM po przedstawieniu planu działalności na najbliższy rok.

§4

Rozwiązanie KNG UAM

 1. Rozwiązanie KNG UAM następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania KNG większością 2/3 głosów na wniosek Zarządu KNG i/lub Opiekuna Naukowego KNG.

§5

Nieuregulowane w Statucie KNG kwestie działalności Koła, będą precyzowane uchwałami Walnego Zebrania KNG.

Załącznik Graficzny nr 1:

Logo KNG UAM
Logo KNG UAM

 

Logotyp Koła Naukowego Geologów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza