Początki Koła Geologów

HISTORIA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO GEOLOGÓW

Nieliczna grupa studentów geologii Uniwersytetu Poznańskiego do roku 1949 nie tworzyła osobnego koła naukowego, lecz uczestniczyła w pracy Koła Przyrodników UP. "Planowa" rozbudowa szkolnictwa wyższego w Polsce powojennej umożliwiła powołanie takiego koła i stała się przyczyną jego likwidacji na długi czas.

Osobne Koło Naukowe Geologów i Mineralogów UP powstało w listopadzie 1949 Liczyło 39 członków, dzieliło się na sekcje Geologii i Mineralogii. Przewodniczącą koła została wybrana studentka Maria Klauze, a kuratorem prof. dr hab. Kazimierz Smulikowski.

Niestety prowadzone wówczas reformy szkolnictwa wyższego i organizacji młodzieżowych spowodowały najpierw w r. 1950 likwidację studenckich kół naukowych "starego typu", a prowadzona jednocześnie koncentracja uniwersyteckich studiów geologicznych w Uniwersytecie Warszawskim, doprowadziła do likwidacji studiów geologicznych w UAM w r. 1952. Prof. K. Smulikowski, z adiunktem dr A. Polańskim i kilkoma młodymi asystentami, absolwentami UP, został przeniesiony do Warszawy. Dlatego w UAM nie doszło do powołania koła naukowego geologów "nowego typu" wraz z innymi kolami powoływanymi na innych zasadach.

Studenckie Koło Naukowe Geologów mogło zostać reaktywowane dopiero po restytucji studiów geologicznych w UAM w r. 1988 i tak też się stało. Studenckie Koło Naukowe Geologów zostało wpisane do rejestru kół naukowych UAM decyzją ówczesnego prorektora prof. dr hab. Andrzeja Kostrzewskiego 26 września 1989. Członkami założycielami byli studenci II roku geologii: Hanna Jankowska, Renata Rojek, Tomasz Marek, Magda Starzyńska, Adam Smierzchalski i Jarosław Wysocki, a opiekunem został ówczesny kierownik Katedry Geologii UAM prof. dr hab. Jerzy Fedorowski, który zrezygnował z tej funkcji, gdy został wybrany rektorem UAM. W roku 1993 na opiekuna SKNG został powołany prof. UAM, dr hab. Jerzy Głazek.

Pierwszym prezesem SKNG wybrano Jarosława Wysockiego, następnym w r. 1991 - Grzegorza Kołodzieja - obecnego asystenta Zakładzie Geologii Kenozoiku UAM, a kolejnym, wybranym w r. 1992 jest ówczesny student II r. geologii Waldemar Machowiak pełniący te funkcję nadal. Obecnie Koło liczy kilkunastu czynnych członków z różnych lat studiów i dysponuje osobnym pokojem w nowym gmachu Instytutu Geologii na Morasku (ul. Maków Polnych 16, 61-606 Poznań).

Celem SKNG jest popularyzacja wiedzy geologicznej, prowadzenie prac terenowych o charakterze naukowym i szkoleniowym, organizowanie wycieczek i ekspedycji naukowych. SKNG organizuje wycieczki terenowe, podczas których uczestnicy zapoznają się z różnymi zagadnieniami geologii i zbierają okazy mineralogiczne i paleontologiczne do celów naukowych i dydaktycznych. Uczestnictwo w pracach naukowych i popularyzatorskich.

Dotychczas odbyły się wycieczki krajowe: do kopalni soli w Kłodawie i barytu w Stanisławowie; kilkudniowe w Góry Stołowe, Świętokrzyskie i Kaczawskie; oraz na Wyżynę Krakowsko-Wieluńską. Nadto zorganizowano wyjazdy do palmiarni w Berlinie i do berlińskiego Muzeum Historii Naturalnej im. A. Humboldta. Obecnie członkowie Koła pracują nad unowocześnieniem geologicznej części wystawy w Muzeum Wielkopolskiego Parku Narodowego i zorganizowaniem wymiennych wycieczek grup studenckich z uniwersytetami w Bergen (Norwegia) i Lozannie (Szwajcaria).”

(Z dokumentu dotyczącego działalności KNG, podpisanego przez
ówczesnego opiekuna koła - prof. Jerzego Głazka. Rok 1993.)

Lata późniejsze

Organizacja wydarzeń

2011 Konferencja naukowa „Gaz łupkowy - szansa czy zagrożenie. Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów”
          (współorganizator: Koło Naukowe Prawa Energetycznego i Regulacji Sektorowej)
2012 V ogólnopolskie Warsztaty Geofizyczne Geosfera 2012
          (współorganizator: Koło Naukowe Geofizyków AGH GEOFON)

Oraz współorganizacja różnego rodzaju wydarzeń popularno-naukowych: Poznański Festiwal Nauki i Sztuki, Noc Naukowców, Drzwi Otwarte na WNGiG, Festiwal Geologiczny w Wieluniu (2013), warsztaty dla szkół...

Udział w wydarzeniach

2011 2nd International Geosciences Student Conference (Kraków)
2012 II Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych (Toruń)
2012 3rd Students International Geological Conference (Lwów)
2012 II Polski Kongres Geologiczny „Geologia jedna?!” (Warszawa)
2012 3rd International Geosciences Student Conference (Belgrad)
2012 III Międzynarodowe Warsztaty Terenowe dla Młodych Hydrogeologów
2013 I Sesja Terenowa Studentów Geologii (Chęciny)
2013 VI Ogólnopolskie Warsztaty Geofizyczne GEOSFERA 2013
2013 4th International Geosciences Student Conference (Berlin)
2014 VII Ogólnopolskie Warsztaty Geofizyczne GEOSFERA 2014

I wiele innych...

Projekty naukowe:

Metale w poszczególnych frakcjach granulometrycznych osadów powodziowych z zimy 2010/2011 w dolinie Warty w rejonie Poznania
Analiza metali ciężkich w glebach przy drogach wylotowych z Poznania
Mineralogiczne Badania Rejonu Miedzianki w Górach Świętokrzyskich
Meteoryt Morasko: Nowa Ścieżka Dydaktyczna

Wyjazdy naukowe

1995 Svartisen (Norwegia)
1996 Podole (Ukraina)
1998 Kras Morawski (Czechy)
1998 Karkonosze - Schronisko Szrenica
1999 Krym (Ukraina) - organizator ING UWr
1999 KGHM Polska Miedź SA
1999 Karkonosze - Schronisko Szrenica
2000 Kras Tatr Zachodnich
2000 Masyw Śnieżnika - Kletno
2000 Tatry i Kras Słowacki (Słowacja)
2001 Rów Krzeszowic
2001 Karkonosze - Schronisko Samotnia
2001 Krym (Ukraina) - organizator ING UWr
2002 KGHM Polska Miedź SA
2002 Masyw Śnieżnika - Kletno
2003 KGHM Polska Miedź SA
2003 Kopalnia soli Kłodawa
2003 Masyw Śnieżnika - Kletno
2004 Pegmatyty tarczy ukraińskiej (Ukraina)
2005 Kletno
2006 Kopalnia soli Kłodawa
2007 Masyw Śnieżnika - Kletno
2008 Masyw Śnieżnika - Kletno
2009 Szklarska Poręba, Harrachov
2010 Masyw Śnieżnika - Kletno
2011 Masyw Śnieżnika - Kletno
2012 Irkuck (Rosja)
2012 KWB Bełchatów
2012 Kopalnia soli Kłodawa
2013 Miedzianka Świętokrzyska
2013 Masyw Ślęży
2014 Góry Świętokrzyskie

Inne wybrane wydarzenia

Odwiedziny Aquanetu, C.O.Ś. Koziegłowy i Laboratorium radiowęglowego (2011),
wyjścia na giełdy mineralogiczne,
rajdy mineralogiczne do Dymaczewa (2010, 2011, 2012, 2013),
wizyty w Rezerwacie "Meteoryt Morasko" (2011 - z prof. W. Stankowskim; 2013 - z prof. W. Stankowskim i prof. A. Muszyńskim),
wizyty w Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie,
wizyta w Muzeum Ziemi PAN oraz w Muzeum Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie (2014)...

Prezesi i opiekunowie

Prezesi KNG UAM

1989 – 1991 Jarosław Wysocki
1991 – 1992 Grzegorz Kołodziej
1992 – 1993 Waldemar Machowiak
/hiatus/
1997 – 1998 Zbigniew Maciejewski
1998 – 1999 Magdalena Nowicka
1999 – 2000 Agnieszka Krasoń
/hiatus/
2007               Katarzyna Sobańska
/hiatus/
2010 – 2011 Jakub Ciążela
2011 – 2012 Filip Bielicki
2012 – 2013 Sławomir Żabierek
2013 – 2014 Paweł Urbanek
2014 – 2015 Marta Sabik
2015 – dziś  Jakub Sauermann

Składy zarządów


Opiekunowie KNG UAM

1989 - 1993 prof. Jerzy Fedorowski
1993 - 1997 prof. Jerzy Głazek
1997 - 2012 dr Stanisław Koszela
2012 - dziś dr Robert Radaszewski